szkolenia wplywajace na bezpieczenstwo pracy szkolenia wplywajace na bezpieczenstwo pracy

Bezpieczeństwo pracy – poznaj zasady na szkoleniu

Szkolenia BHP są od lat praktycznie nieodłącznym elementem działalności każdej jednej firmy czy instytucji. KP nakłada na wszystkich pracodawców obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady organizacji i przeprowadzania takich szkoleń są szczegółowo określone i nie można ich odbywać w całkowicie dowolnej formie. Wszystko określone jest w odpowiednich artykułach, na podstawie których przeprowadzane są szkolenia BHP.

Szkolenie BHP powinno zapewnić swoim uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które to potrafią wpływać na zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Powinni oni zapoznać się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy na określonym stanowisku. Pracownicy muszą też zaznajomić się ze związanymi z pracą obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą oni nabyć umiejętność wykonywania pracy w bezpieczny sposób dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Takie szkolenia BHP mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców, lub jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak ta – http://este-secura.pl – działająca na terenie miasta Kraków. Takimi ośrodkami z zakresu szkolenia BHP są również placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Poza tym do ich organizowania zobowiązane są szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe i inne placówki naukowe, a także stowarzyszenia Jeszcze inną kategorię stanowią osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

Organizatorzy takich szkoleń są zobowiązani zapewnić programy szkoleń opracowane dla określonych stanowisk. Muszą posiadać odpowiednią bazę dydaktyczną w postaci wykładowców i instruktorów posiadających wymaganą wiedzę, którą mają przekazać uczestnikom szkoleń. Do ich obowiązków należy również zapewnienie miejsca do przeprowadzenia takiego kursu oraz potrzebnych przedmiotów dydaktycznych.

Szkolenia BHP podzielone są na szkolenia wstępne ogólne – instruktaż ogólny (ogólne zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa), szkolenie wstępne na stanowisku pracy- instruktaż stanowiskowy (zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy i zagrożeniami związanymi z danym stanowiskiem) i szkolenie okresowe (aktualizacja i ugruntowanie wiedzy o BHP).