»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Stypendia naukowe

System stypendialny za wyniki w nauce i sporcie

O stypendium naukowe mogą się ubiegać Słuchacze zarówno liceum niestacjonarnego (zaocznego). Stypendia przyznawane są osobom, które osiągnęły znaczące wyniki w nauce i ich średnia ocen była odpowiednio wysoka. Można je uzyskać po pierwszym roku nauki w szkole.


Kto może ubiegać się o stypendium?


Stypendium naukowe przysługuje Słuchaczom wyróżniającym się wynikami w nauce lub sporcie (za punktowane miejsca w zawodach międzynarodowych lub krajowych). Do uzyskania stypendium za osiągnięcia w nauce wymagana jest określona, odpowiednio wysoka średnia ocen uzyskanych na koniec danego roku szkolnego. Wysokość stypendium naukowego głównie zależy od średniej ocen i w ciągu roku szkolnego jest niezmienna.

Stypendium przyznawane jest na okres semestru Słuchaczom, którzy uzyskali zaliczenia z poszczególnych przedmiotów, złożyli wszelkie wymagane prace semestralne i zdali egzaminy w wyznaczonym terminie sesji egzaminacyjnej (liceum niestacjonarne - zaoczne).

System stypendialny

  • O stypendium mogą się ubiegać Słuchacze 2 i 3 letniego liceum zaocznego (niestacjonarnego).

  • Podstawą przyznania stypendium jest średnia ocen, z ostatniego, pełnego roku szkolnego.

  • Wysokość wymaganej średniej ocen, od jakiej przyznawane jest stypendium określana jest corocznie.

  • Stypendium można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku w szkole. *

  • Stypendium może mieć formę pełnej opłaty czesnego lub procentowej zniżki za naukę w określonym czasie.

  • Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek Słuchacza.

* w szczególnych przypadkach, przyznajemy stypendia od pierwszego semestru osobom, które przenosząc się do naszej szkoły spełniają warunki systemu stypendialnego.W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stypendium naukowego należy zwrócić się do sekretariatu szkoły.