»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Egzamin maturalny

Matura 2012 - informacje dla maturzystów

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, DzU z 2003 r. nr 90, poz. 846 i DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1102).


Egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012


1. Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego.

2. Egzamin przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - od maja do września.

3. Egzamin maturalny składa się z dwóch części:
ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów OKE.

4. Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych (wykaz olimpiad ogłasza dyrektor CKE) na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady.

5. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

6. Opis zakresu egzaminu z przedmiotów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdziecie w poszczególnych Informatorach maturalnych przygotowanych przez CKE.

Egzaminy obowiązkowe i przedmioty dodatkowe

Przedmioty obowiązkowe na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2009/2010:

język polski (część ustna i pisemna),
język obcy nowożytny (część ustna i pisemna)
do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski,
matematyka (część pisemna),
język mniejszości narodowej (część ustna i pisemna) – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.

1. Przedmioty obowiązkowe są zdawane na poziomie podstawowym, z tym że dla części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej nie określa się poziomu. Również w przypadku wyboru jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdają go, zarówno w części ustnej jak i pisemnej na jednym poziomie.

2. Przedmioty dodatkowe mogą być zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątek stanowią przedmioty zdawane jako obowiązkowe (język polski, język obcy nowożytny, matematyka), absolwent wybierając te przedmioty, jako dodatkowe zdaje je na poziomie rozszerzonym.

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych:

w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny - język kaszubski,

w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny – język kaszubski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o tańcu.

Deklaracje maturalne i termin składania

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu.

Deklarację wstępną - w terminie do 30 września
Deklarację ostateczną - w terminie do 7 lutego

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Osoba przystępująca do egzaminu po raz kolejny może złożyć tylko deklarację ostateczną.

Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

Dostosowanie warunków i formy egzaminu

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu są dostosowane do potrzeb absolwentów:

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,

posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb, nie później niż 7 lutego musi złożyć wraz z deklaracją wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu.

Harmonogram egzaminu maturalnego

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu, ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

Lista lektur na egzamin maturalny

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 159, poz. 992) dyrektor CKE wydał komunikat dotyczący listy lektur z języka polskiego obowiązującej na egzaminie maturalnym w 2009 roku.

Kalendarz maturzysty

Maturzystów zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 oraz specjalnie dla Was przygotowanym terminarzem, pomocnym w przedmaturalnych przygotowaniach - kalendarium maturzysty.

Arkusze egzaminacyjne

Arkusze maturalne są jednakowe w całym kraju. Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych przygotowują, w porozumieniu z CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne, a zestaw do przeprowadzenia egzaminu w danym roku ustala dyrektor CKE.